آموزش نقشه کشی
چگونگی طراحی پلانهای معماری و اطلا عات معماری- مطالب مر بوط به نقشه کشی 
قالب وبلاگ

بارم بندی  و بودجه بندی  سؤالات تئوری مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان کد استاندارد 3/2/54/32-0

 

ردیف

عنوان سرفصل مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان با توجه به استاندارد ارائه شده

 

ساعات

تدریس تئوری

تعداد سؤال

نمره سؤال

ملاحظـــات

1

معرفی لوازم و وسایل مورد نیاز در نقشه کشی

5

1

5/2

بارم هر سؤال  5/2 نمره می باشد  که جمعاً  100 نمره است که هر هنر جو از 100 نمره باید حداقل نمره 50 راکسب کرده  باشد تا ورود  به آزمون عملی را داشته باشد . تعداد سوالات 40سوال می باشد.

 

2

توانایی ترسیم انواع خطوط و ترسیمات هندسی و کادر و جدول

11

3

5/7

3

توانایی ترسیم سه نما و برش اجسام ساده  و مرکب هندسی ، احجام هندسی ( مکعب ، مکعب  مستطیل  ، منشور......  )

10

2

5

4

انواع پی های ساختمانی ، انواع زمین ها و خاک ها

7

2

5

5

انواع دیوارهای ساختمانی ، دیوارهای عایق صوتی ، روطوبتی  ، گرما وسرما

8

2

5

6

پلان ساختمان های آجری و سنتی، انواع آجرها ، انواع بلوک ها ، اتصالات در ساختمان های آجری افقی و قائم در ساختمان های آجری

15

4

10

7

انواع پلان های ساختمانی ، طبقات ، زیر زمین ، اختلاف  سطح در پلانها و پنجره و درها

7

2

5

8

انواع راه پله ها،  رامپ ها

5

2

5

9

ترسیم پلان  آکس بندی ، شماره گذاری آکس ها

4

1

5/2

10

پلان فنداسیونها، انواع فنداسیون ها ، آرماتو گذاری آنها و....

7

2

5

11

برش ها  ونماها در نقشه کشی ساختمان ، سایه زدن نماها

12

3

5/7

12

پلان شیب بندی، انواع بام های صاف و مسطح  وشیب دار

7

2

5

13

پلان موقعیت ، استقرار ساختمان در زمین ، موقعیت ساختمان و زمین نسبت به اطراف

6

2

5

14

ا توکد

 

46

12

30

جمع

 

150

40

100

  بارم بندی  و بودجه بندی  سوالات عملی مهارت نقشه کشی  عمومی ساختمان کد استاندارد 3/2/54/32-0

 

ردیف

بخش

نمره مهارت عملی

ملاحظـــات

1

ترسیم مقاطع  و برش های پلان های ساختمانی

 

30 تا 35 نمره

 

2

ترسیم نماهای  پلان های ساختمانی یا نما های پرسپکتیو ها

 

15 تا 20 نمره

3

ترسیم پلان آکس بندی  و ترسیم پلان فنداسیون

 

20 تا 25 نمره

4

ترسیم  پلان شیب بندی  پشت بام

 

10 تا  15 نمره

5

ترسیم پلان  موقعیت ساختمان

 

8 تا 10 نمره

6

مرکبی کردن ترسیمات

 

3 تا 5 نمره

7

ترسیمات با استفاده  از نرم افزار اتوکد

 

15 تا 20 نمره

8

تمیزی ترسیمات ، ترسیم کادر و جدول ، رعایت خطوط ترسیمات

5 تا 8 نمره

 جمع بارم نمرات عملی 100 نمره  می باشد که هنر جو نباید  درمهارت عملی کمتر از 70 کسب کرده باشد در هر صورت نمره ارزشیابی تئوری 25% و نمره ارزشیابی عملی 75% ملاک محاسبه نمره کل هنرجو می باشد.

 

بارم بندی  و بودجه بندی  سؤالات تئوری مهارت نقشه کشی معماری کد استاندارد 3/1/54/32-0

  

ردیف

                                  عنوان

سرفصل مهارت نقشه کشی معماری با توجه به استاندارد ارائه شده

ساعات

تدریس تئوری

تعداد سؤال

نمره سؤال

ملاحظـــات

1

انواع پلان های ساختمانی

 

5

1

5/2

تعداد سؤالات 40 سؤال بارم هر سؤال 5/2 نمره که جمعاً 100 نمره است که هر هنرجو از 100 نمره باید حداقل 

 

50 نمره را کسب کرده باشد تا ورود به آزمون عملی را داشته باشد.

 

2

انواع راه پله های مورد استفاده در ساختمان

 

5

2

5

3

طراحی پلانهای آپارتمانی در زمین های محدود و ترسیم ابعاد استاندارد فضا ها

 

14

4

10

4

پلان های ویلایی

 

8

2

5

5

پلان های اداری و تجاری

 

8

2

5

6

پلان مبلمان و دکوراسیون ،  لتراست و زیبا تون  

 

9

3

5/7

7

طرحی پلان های نور پردازی

 

5

1

5/2

8

نقشه های جزئیات  معماری ( دتایل ها) و فایل های اجرای ساختمان

 

24

6

15

9

طرح های قوسی شکل و گنبد ی شکل

 

3

1

5/2

10

نقشه های شهرک و محوطه سازی

6

2

5

11

نقشه های تأسیسات الکتریکی

 

8

2

5

12

نقشه های تاسیسات مکانیکی وگاز سازی

 

3

1

5/2

13

استفاده از نرم افزار اتوکد در نقشه های معماری

32

8

20

14

شناخت و بکارگیری آئین نامه های مرتبط باطراحی معماری ساختمان

20

5

5/12

جمع

150

40

100

        بارم بندی  و بودجه بندی  سؤالات عملی مهارت نقشه کشی  معماری کد استاندارد  3/1/54/32-0

 

ردیف

                                         عنوان

سرفصل مهارت نقشه کشی معماری با توجه به استاندارد ارائه شده

 

نمره مهارت عملی

ملاحظـــات

1

پلان های ساختمانی و راه پله ها و طراحی  آپارتمان و ساختمان های مسکونی ، اداری  و تجاری ، نور پردازی  و ویلایی

 

30 تا 40 نمره

جمع کل  بارم نمرات عملی 100 نمره  می باشد که هنر جو  نباید درمهارت عملی کمتر از 70 کسب کرده باشد در هر   

 

  صورت نمره ارزشیابی تئوری 25% و نمره ارزشیابی عملی 75% ملاک محاسبه نمره کل هنر جو می باشد.

  

             توجه :  برای تمرینات عملی اتوکد ، از نقشه های ترسیمی کتاب نقشه کشی معماری استفاده  شود.    

 

2

پلان های مبلمان و دکوراسیون

 

10  تا 15 نمره

3

 جزئیات یا  دتایل ها

 

25 تا 30 نمره

4

قوس ها و نقشه های شهرک و محوطه سازی

 

20 تا  25 نمره

5

نقشه های تأسیسات الکتریکی و  مکانیکی

 

10 تا 15 نمره

6

ترسیمات  با استفاده از نرم افزار اتوکد

 

15 تا 20 نمره

7

تیمزی ترسیمات ، ترسیم کادر و جدول ، رعایت خطوط ترسیمات

5 تا 8 نمره

 

 بارم بندی  و بودجه بندی  سؤالات تئوری مهارت نقشه کشی سازه کد استاندارد 4/1/54/32-0

 

ردیف

عنوان

سرفصل مهارت نقشه کشی سازه با توجه به استاندارد ارائه شده

ساعات

تدریس تئوری

تعداد سؤال

نمره سؤال

ملاحظـــات

1

انواع زمینها،خاکها،فنداسیونها،شناژها

آرماتورگذاری فنداسیونهاوشناژها

 

8

2

5

تعدادسوالات 40 سوال بارم هر سوال 5/2  نمره می باشد.

نمره کل آزمون 100 نمره بوده که هر هنرجو ار 100 نمره باید

50 نمره را کسب کرده باشد تا به آزمون عملی ورود پیدا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

اسکلت فلزی ، ستونهاانواع ستونها، اتصالات ستونها ، تیر ها واتصالات آنها ، اتصالات اسکلت شمشیری راه پله ها ، بادبندها

 

40

11

5/27

3

تیر های مشبک     (تیرهای لانه زنبوری،خرپاها،قابها(سوله))

 

 

12

3

5/7

4

اسکلت بتنی ، قالب بندی ، تهیه بتن ، شن  ، ماسه  و سیمان ، ستونهای بتنی ، تصالات ستونها ، انواع تیرهای بتنی ، سقفهای تیرچه بلوک ،  بلوکها ، میلگردها ، دالهای بتنی ، دیوارهای بتنی ، پله های بتنی  و.....

 

40

11

5/27

5

آیین نامه های مربوط به بتن و فولاد

 

 

10

3

5/7

6

اتوکد

 

40

10

25

 

جمع

 

150

40

100

 

        بارم بندی  و بودجه بندی  سؤالات عملی مهارت نقشه کشی  سازه کد        استاندارد  4/1/54/32-0

 

ردیف

                                  عنوان

سرفصل مهارت نقشه کشی سازه با توجه به استاندارد ارائه شده

نمره مهارت عملی

ملاحظـــات

1

ترسیم فنداسیونها  و شناژها و  آرماتورگذاری  آنها

 

10 تا 15 نمره

 

  جمع کل  بارم نمرات عملی 100 نمره  می باشد که هنر جو  نباید درمهارت عملی                       کمتر از 70 کسب کرده باشد در هر صورت نمره ارزشیابی تئوری 25% و نمره ارزشیابی عملی 75% ملاک محاسبه نمره کل هنر جو  می باشد.

       

 

 

2

ترسیم سازه های اسکلت فلزی اعم از : ستونها واتصالات آنها ، تیر ها و اتصالات آنها ، ترسیم اتصالات بادبندهاو.....

 

30 تا 40 نمره

3

 ترسیم تیر های لانه زنبوری  ،  خرپاهاواتصالات آنها ،  ترسیم قابها و اتصالات آنها

10 تا 15 نمره

4

ترسیمات سازه های اسکلت بتنی  اعم از : تیرهای بتنی واتصالات آنها ، ستونهای بتنی و اتصالات آنها ، تیرچه بلوکها ، دالهای بتنی ، دیوار های بتنی واتصالات آنهاو...

 

30 تا 40 نمره

5

 

ترسیمات  با استفاده از نرم افزار اتوکد

15 تا 20 نمره

7

تمیزی ترسیمات ، ترسیم کادر و جدول ، رعایت خطوط ترسیمات

 

5تا8 نمره

  ساعات تدریس عملی مهارت نقشه کشی سازه 250 ساعت می باشد.

 

     بارم بندی و بودجه بندی  سوالات تئوری مهارت طراحی معماری داخلی

ردیف

بخش

ساعت تدریس

نمره تئوری

تعداد سوال

1

مفاهیم و اصطلاحات در معماری داخلی

16

5

2

2

کیفیات بصری

 

5

2

3

سبکهای مبلمان

 

5

2

4

نور و روشهای نورپردازی

 

5

2

5

اصول طراحی مبلمان و عناصرواستانداردها

 

5

2

6

شناسایی انواع در و پنجره و پلکان و رامپ

 

5

2

7

اصول ترسیم پلانها و مقاطع و جزئیات

24

5/2

1

8

شناسایی ساختمان مبلمان و مصالح مربوط به آن

 

5

2

9

مفاهیم و اصطلاحات رنگ

 

5/7

3

10

انواع عایقهای صوت،نور،حرارت و رطوبت ومصالح مصرفی آنها

 

5

2

11

انواع کف پوشها

 

5

2

12

انواع دیوار پوشها وچسب ها

 

5

2

13

آشنایی با ابزار نقشه کشی و حفظ و نگهداری

 

5/2

1

14

موارد استفاده و استاندارد انواع مبلمان

24

5

2

15

آشنایی با انواع یراق آلات و کاربرد آنها و اتصالات

 

5/2

1

16

کاربرد فضاهای داخلی در انواع ساختمان

 

5/2

1

17

روابط فضاهای داخلی در ساختمانهای مختلف اعم از مسکونی و اداری و تجاری

 

5

2

18

اصول نقشه های اجرایی مبلمان

 

5/2

1

19

پرسپکتیوهای مرکزی

16

5/7

3

20

اصول ماکت سازی

 

24

5/12

5

جمع

104

100

40

      بارم بندی و بودجه بندی  سوالات عملی مهارت طراحی معماری داخلی

ردیف

بخش

نمره عملی

تعداد سوال

 

پلان مبلمان

 

25

1

 

مقاطع مبلمان

 

20

1

 

مفاهیم رنگی

 

10

1

 

پرسپکتیو مرکزی

 

20

1

 

ماکت سازی

 

25

1

 

منابع مورد استفاده و پوشش دهنده  این استاندارد:

1- فضا  وفرم وچیدمان در طراحی داخلی تالیف: آقای چینگ

2-  کتاب مناظر و مرایا تالیفات آموزش و پرورش رشته هنر

3- کتاب آموزش استاندارد نویفرت

4- کتاب حجم و ماکت سازی تالیفات آموزش و پرورش رشته معماری

توجه : در کل برای تدریس مهارتها استاندارد آموزشی تنظیم شده سازمان فنی و حرفه ای کشور لازم الاجراء می باشد .

 

[ شنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 0:16 ] [ محمد علی نژاد ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

موضوعات وب
امکانات وب

explorer blog

Locations of visitors to this page ------- ---------------فال حافظ


  • دانلود فیلم